Bestel je QonQer e-bike vandaag en ontvang deze binnen 14 dagen.

Algemene Voorwaarden bij Koop

Algemene voorwaarden bij Koop

QONQER ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP (versie 09 november 2020)
1. DEFINITIES
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:
1.1.1. de “Algemene Voorwaarden” zijn de onderhavige algemene voorwaarden van QonQer;
1.1.2. de “Consument” is de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
1.1.3. de “E-bike” is de door de Klant op grond van de Overeenkomst gekochte e-bike van het merk QonQer inclusief eventuele accessoires en onderhoudspakketten;
1.1.4. de “Klant” is een handelingsbekwaam persoon van 18 jaar of ouder die een E-bike koopt van QonQer. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen Klant worden en een E-bike kopen met schriftelijke toestemming van hun ouder of voogd;
1.1.5. de “Prijs” is de voor de E-bike overeengekomen prijs;
1.1.6. de “Overeenkomst” is de tussen QonQer en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de koop van de E-bike;
1.1.7. “QonQer” is QONQER B.V., statutair gevestigd aan de Pazzanistraat 41, 1014 DB Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74883518, telefoon: + 31 20 705 2355, e-mail: info@QonQer.nl, BTW-identificatienummer: NL860061292B0;
1.1.8. “Store” is een door QonQer aangewezen E-bike speciaalzaak, testlocatie of een andere door QonQer aangewezen locatie; en
1.1.9. ‘Website’ is de website te bereiken via www.QonQer.nl, waar de Klant een E-bike aan kan vragen en zijn of haar persoonlijke omgeving kan bezoeken.
1.2. Voor zover de omstandigheden dat vereisen, omvatten in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen in enkelvoud eveneens het meervoud en omgekeerd.2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van ieder door QonQer aan de Klant gedaan aanbod en ieder tussen de Klant en QonQer gesloten Overeenkomst. Voor zover enige bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst. QonQer wijst algemene voorwaarden gebruikt door de Klant uitdrukkelijk van de hand.
2.2. Een Klant vraagt via de Website of in een Store een E-bike aan. Dit wordt gezien als een uitnodiging aan QonQer tot het doen van een aanbod.
2.3. Indien QonQer een Overeenkomst wenst aan te gaan, biedt QonQer de Klant een E-bike aan tegen een bepaalde prijs. QonQer geeft hierbij een indicatie van de levertermijn. Deze termijn is gebaseerd op omstandigheden bekend bij QonQer op het moment van het sluiten van de Overeenkomst en, voor zover afhankelijk van de prestatie van derde partijen, op informatie die derde partijen aan QonQer hebben gegeven.
2.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
2.4.1. de Klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, en
2.4.2. de Klant de Prijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, heeft voldaan, of een aanbetaling hierop, middels een van de aangeboden betaalmethodes.
2.5. Indien aan artikel 2.4.1 en 2.4.2 is voldaan, bevestigt QonQer de bestelling op het door de Klant opgegeven e-mailadres. In deze bevestiging staat wanneer de Klant meer informatie krijgt over het exacte moment van levering en hoe de Klant de levering kan volgen. De factuur voor de fiets zit in attachment bij de bevestigingse-mail. Ook indien de Klant de E-bike in een Store heeft gekocht wordt de Klant per e-mail op de hoogte gehouden.
2.6. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien en voor zover zij schriftelijk tussen QonQer en de Klant zijn overeengekomen.
2.7. De Klant maakt tijdens het registratieproces een wachtwoord aan dat hem de toegang tot vertrouwelijke informatie en functies op de Website verschaft. De Klant verbindt zich ertoe de inloggegevens strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te houden.

3. LEVERING
3.1. De levering van de E-bike aan de Klant geschiedt in een door QonQer opgegeven Store of op het door de Klant aangegeven adres.
3.2. De door QonQer opgegeven levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn kan langer zijn dan dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
3.3. Indien om welke reden dan ook de Klant de E-bike niet in ontvangst neemt, zal QonQer, als de opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Klant de E-bike bewaren gedurende maximaal twee maanden. Hierbij worden per week (ook onvolledige) € 25 stallingskosten in rekening gebracht. Daarna vindt alsnog levering conform artikel 3.1 plaats. Indien de Klant de E-bike weer niet in ontvangst neemt, heeft QonQer het recht de Overeenkomst per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op een refund van de Prijs of de aanbetaling daarop.
3.4. Het risico van de E-bike gaat op de Klant over op het moment van levering conform dit artikel 3.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT4.1. Behoudens het gestelde in artikel 4.2 gaat de eigendom van de E-bike op de Klant over op het moment van levering conform artikel 3.
4.2. Zolang de Klant niet de volledige Prijs, inclusief eventuele andere bijkomende kosten, heeft voldaan, behoudt QonQer zich de eigendom van de E-bike voor. In dat geval gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn of haar verplichtingen jegens QonQer heeft voldaan.

5. CONFORMITEIT
5.1. QonQer verbindt zich jegens de Klant om de E-bike te leveren zoals in de Overeenkomst omschreven.
5.2. QonQer staat er niet voor in dat de E-bike geschikt is voor een ander doel dan normaal gebruik (bijvoorbeeld stunts, pakketbezorging). Dit geldt ook indien dit andere doel aan QonQer kenbaar is gemaakt.

6. INSPECTIE DOOR KLANT EN MELDEN GEBREKEN
6.1. De Klant inspecteert de fiets zo spoedig mogelijk na levering. Eventuele gebreken dient de Klant binnen bekwame tijd nadat de Klant het gebrek ontdekte of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, per e-mail aan QonQer te melden. Voor een Consument betekent dit dat het gebrek binnen twee maanden na de ontdekking moet zijn gemeld.

7. PRIJS EN BETALING
7.1. Alle door QonQer genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
7.2. De Klant voldoet de Prijs middels de bij het registratieproces gekozen betalingsmethode.

8. GARANTIE
8.1. Het frame en alle originele componenten van de E-bike zijn gegarandeerd voor normaal gebruik gedurende een periode van twee jaar vanaf de dag van levering.
8.2. Deze garantie is gelimiteerd tot vervanging van een defect frame of defect onderdeel en is de enige remedie onder deze garantie.
8.3. Deze garantie is persoonlijk voor de Klant en is niet overdraagbaar.
8.4. Een claim onder de garantie moet worden gemaakt in een Store, zodat een medewerker het gebrek kan beoordelen. De Klant moet de factuur van de aankoop van de E-bike kunnen overleggen.
8.5. Onder deze garantie vallen geen defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, onjuiste assemblage door een ander dan QonQer, onderhoud uitgevoerd door een ander dan een Store, door de Klant (of een derde) aangebrachte wijzigingen aan het frame of de onderdelen, door de Klant (of een derde) aangebrachte accessoires op de E-bike.
8.6. Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van verkeersongeval(len), onjuist gebruik van de E-bike, of onachtzaamheid, opzet of grove schuld van de Klant.
8.7. Deze garantie limiteert de wettelijke rechten van een Consument niet.

9. SERVICE
9.1. Indien beschikbaar in de regio waar de Klant woont, kan de Klant een onderhoudsabonnement afsluiten voor de E-bike.
9.2. De Klant kan dit onderhoudsabonnement naar keuze afsluiten bij het sluiten van de Overeenkomst of later. In het onderhoudsabonnement staat vermeld welke werkzaamheden onder het abonnement vallen, wat de jaarlijkse kosten hiervoor zijn, en naar welke Store de Klant de E-bike kan brengen voor het onderhoud. De Klant brengt de E-bike op eigen kosten naar de Store voor onderhoud. De Klant kan ook via de website het product RETURN TO SENDER bestellen, QonQer regelt dan het transport van en naar een Store.
9.3. Het onderhoudsabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij de Klant per e-mail op heeft gezegd, met een maand opzegtermijn.
9.4. De Klant machtigt QonQer, of in het geval van een overdracht van de vordering als bedoeld in artikel 9.5, de partij die de vordering heeft overgenomen, middels een SEPA machtiging onherroepelijk alle verschuldigde bedragen voor het onderhoudsabonnement ten laste van de Klant te incasseren.
9.5. QonQer behoudt zich het recht voor om haar vorderingen jegens de Klant op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Het gebruik van de E-bike is voor eigen risico van de Klant. QonQer is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade als gevolg van het gebruik van de E-bike.
10.2. QonQer is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade als gevolg van een gebrek in de E-bike tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van QonQer. QonQer is nooit aansprakelijk voor een bedrag groter dan de door de Klant betaalde Prijs.

11. OVERMACHT
11.1. Ingeval van overmacht is QonQer niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Van overmacht is onder meer sprake indien QonQer niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege pandemie, brand, waterschade, vorst, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen en/of verandering in toepasselijke wet- of regelgeving.

12. PRIVACY
12.1. QonQer mag persoonsgegevens en andere gegevens van de Klant opslaan en verwerken en op basis van de bij haar bekende persoons- en andere gegevens (al of niet gepersonificeerde) aanbiedingen aan de Klant doen.

13. HERROEPINGSRECHT BIJ AFSLUITEN PER INTERNET
13.1. Indien de Klant een Consument is en de E-bike online koopt, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen conform het onderhavige artikel 13.
13.2. De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag nadat de Klant de E-bike in ontvangst heeft genomen conform artikel 3.
13.3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met de E-bike en de verpakking. Hij of zij zal de E-bike slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de E-bike slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de E-bike die het gevolg is van een manier van omgaan met de E-bike die verder gaat dan hier genoemd.
13.4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant QonQer ondubbelzinnig op de hoogte te stellen van zijn/haar wens de Overeenkomst te herroepen. Indien de Klant dit wenst, kan hij/zij gebruikmaken van het herroepingsformulier dat aan de Klant ter beschikking is gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst en/of is te vinden op de Website.
13.5. Als de Klant de Overeenkomst herroept:
13.5.1.1. ontvangt de Klant de reeds gedane betaling van QonQer terug. QonQer betaalt deze terug binnen 14 dagen nadat de Klant QonQer op de hoogte heeft gesteld van de herroeping, doch niet vóórdat QonQer de E-bike weer heeft ontvangen conform artikel 13.5.1.2. De betaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een andere betaalmethode heeft ingestemd;
13.5.1.2. retourneert de Klant de E-bike op eigen kosten en binnen 14 dagen na de herroeping aan QonQer door deze in te leveren in een Store met alle daarbij geleverde accessoires en toebehoren alsmede de originele verpakking. De Klant kan er ook voor kiezen om binnen de 14 dagen via de Website een RETURN TO SENDER te bestellen om de e-bike door QonQer te laten ophalen.
13.5.1.3. als de Klant de E-bike heeft gebruikt gedurende de termijn voor herroeping, dan betaalt de Klant aan QonQer een bedrag gelijk aan onderstaand schema. QonQer kan dit bedrag verrekenen met enig bedrag dat zij aan de Klant verschuldigd is.
< dan 20 kilometer € 0
> 20 kilometer en <100 kilometer € 90
> 100 kilometer € 150
13.5.1.4. Indien blijkt dat de e-bike lakschade of andere schade heeft na ontvangst door QonQer, is QonQer gerechtigd deze schade door te berekenen aan de Klant en te verrekenen met enig bedrag dat zij aan de Klant verschuldigd is.

14. SLOTBEPALINGEN
14.1. Tenzij anders vermeld, kunnen alle mededelingen die de Klant aan QonQer wil doen of volgens de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden moet doen, schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden gedaan via de contactgegevens zoals vermeld in de aanhef onder 1.1.7 van deze Algemene Voorwaarden en op de Website. Dit geldt ook voor eventuele klachten.
14.2. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, onredelijk bezwarend of anderszins niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
14.3. De Klant stemt ermee in dat informatie over de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden uitsluitend in elektronische vorm wordt verstuurd, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat bij registratie is gebruikt.
14.4. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11-04-1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
14.5. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel enige andere rechtsbetrekking die daarvan het gevolg is tussen QonQer en de Klant, zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
14.6. Voor zover QonQer buitengerechtelijke incassokosten moet maken, worden deze begroot op 15% van de hoofdsom, tenzij de Klant een Consument is, in welk geval deze zullen worden berekend op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
14.7. Rechten van de Klant voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden kunnen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van QonQer worden overgedragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 83 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Versie 9 november 2020

Let us rock your world!

Blijf als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • 2022 © - Alle rechten voorbehouden
  • Pazzanistraat 41, 1041 DB Amsterdam, The Netherlands
  • Privacy Policy