Bestel je QonQer e-bike vandaag en ontvang deze binnen 14 dagen.

Algemene Voorwaarden bij Lease

Algemene voorwaarden bij Lease

QONQER ALGEMENE VOORWAARDEN LEASE (08 Februari 2021)

1. DEFINITIES
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:
1.1.1. de “Algemene Voorwaarden” zijn de onderhavige algemene voorwaarden van QonQer;
1.1.2. de “Aanbetaling” is de bij aanvang van de Lease eenmalig door de Klant aan QonQer verschuldigde vergoeding, zoals vermeld in de Overeenkomst;
1.1.3. de “Aspirant Klant” is iedere meerderjarige natuurlijk persoon of rechtspersoon die Klant wil worden en/of met wie QonQer in gesprek is over het afsluiten van een Overeenkomst;
1.1.4. de “Consument” is de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
1.1.5. de “Derde” is, ingeval de Klant een zakelijke klant is die een Lease heeft afgesloten ten behoeve van een natuurlijk persoon zoals een werknemer, de natuurlijk persoon ten behoeve van wie de Lease is afgesloten;
1.1.6. de “E-bike” is de door QonQer op grond van de Lease aan de Klant ter beschikking gestelde e-bike van het merk QonQer;
1.1.7. de “Klant” is iedere persoon zoals omschreven in artikel 2.5 of rechtspersoon met wie QonQer een geldige Overeenkomst heeft gesloten;
1.1.8. de “Lease” is de op basis van de Overeenkomst gesloten huurkoop tussen QonQer en de Klant ten aanzien van de E-bike;
1.1.9. het “Maandbedrag” is de voor iedere kalendermaand door de Klant aan QonQer verschuldigde vergoeding, zoals vermeld in de Overeenkomst;
1.1.10. de “Overeenkomst” is de tussen QonQer en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Lease;
1.1.11. “Total Loss” heeft de betekenis die daar in artikel 8.3 aan is toegekend;
1.1.12. “QonQer” is QONQER B.V., statutair gevestigd aan de Pazzanistraat 41, 1014 DB Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74883518, telefoon: + 31 20 705 2355, e-mail: info@qonqer.nl, BTW-identificatienummer: NL860061292B01;
1.1.13. “Store” is een door QonQer aangewezen E-bike speciaalzaak, testlocatie of een andere door QonQer aangewezen locatie; en
1.1.14. ‘Website’ is de website te bereiken via www.QonQer.nl, waar de Klant een Lease aan kan vragen en zijn of haar persoonlijke omgeving kan bezoeken.
1.2. Voor zover de omstandigheden dat vereisen, omvatten in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen in enkelvoud eveneens het meervoud en omgekeerd.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Lease en maken deel uit van de tussen de Klant en QonQer gesloten Overeenkomst. Voor zover enige bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
2.2. Een Overeenkomst, en dus een Lease, komt als volgt tot stand:
2.2.1. Een Aspirant Klant vraagt via de Website of in een Store een Lease aan. De Aspirant Klant kan hierbij aangeven welke E-bike de Aspirant Klant wenst te leasen.
2.2.2. De aanvraag wordt door een medewerker van QonQer behandeld en beoordeeld. De Aspirant Klant wordt verzocht om aanvullende gegevens, waaronder tenminste een kopie van het identificatiebewijs en een brief van een officiële instantie waarop naam en adres van de Aspirant Klant vermeld staan.
2.2.3. Indien de aanvullende gegevens uit artikel 2.2.2 zijn ontvangen en naar tevredenheid van QonQer zijn, en QonQer een Overeenkomst wenst aan te gaan, stuurt of geeft QonQer een Overeenkomst aan de Aspirant Klant. Het kan zijn dat het aanbod wat QonQer doet afwijkt van wat de Aspirant Klant heeft aangevraagd.
2.2.4. Indien de Aspirant Klant zich kan vinden in het aanbod van QonQer, dan:
2.2.4.1. ondertekent de Aspirant Klant zowel de Overeenkomst als de Algemene Voorwaarden en retourneert deze, en machtigt de Klant QonQer om de verschuldigde bedragen af te schrijven conform artikel 12.1; en
2.2.4.2. voldoet de Aspirant Klant de Aanbetaling middels een van de aangeboden betaalmethodes, voor zover de Aspirant Klant deze nog niet heeft voldaan.
2.2.5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de in artikel 2.2.4.1 en 2.2.4.2 bedoelde documenten en betaling(en) door QonQer zijn ontvangen. Tot op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt, kan QonQer het aanbod herroepen.
2.3. De Aanbetaling is non-refundable, tenzij sprake is van de herroeping als omschreven in artikel 15.
2.4. QonQer behoudt zich het recht voor om in elk onderdeel van het in artikel 2.2 omschreven proces een Aspirant Klant te weigeren indien:
2.4.1. deze eerder een Lease of andere overeenkomst met betrekking tot een E-bike met QonQer heeft gehad die door QonQer is beëindigd;
2.4.2. deze eerder een Lease of andere overeenkomst met betrekking tot een E-bike met QonQer heeft gehad waarbij meer dan twee keer sprake was van diefstal, verduistering, vermissing of Total Loss;
2.4.3. QonQer anderszins redenen heeft om aan te nemen dat de Aspirant Klant zich niet in overeenstemming met de voorwaarden van de Lease, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zal gedragen.
2.5. Een handelingsbekwaam persoon van 18 jaar of ouder kan Klant worden en een Lease afsluiten. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen Klant worden en een Lease afsluiten met schriftelijke toestemming van hun ouder of voogd.
2.6. De Klant maakt tijdens het registratieproces een wachtwoord aan dat hem de toegang tot vertrouwelijke informatie en functies op de Website verschaft. De Klant verbindt zich ertoe de inloggegevens strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden te houden.
2.7. De Klant informeert QonQer onverwijld indien de bij de Overeenkomst opgegeven persoons- en/of betalingsgegevens wijzigen.

3. E-BIKE EN EIGENDOM
3.1. QonQer zal voor de duur van de Lease een E-bike ter beschikking stellen aan de Klant.
3.2. De E-bike wordt geleverd met een ringslot met twee sleutels en een accuslot met twee sleutels. De Klant dient verlies van een of meerdere van de originele sleutels direct te melden bij QonQer. QonQer zal nieuwe sleutels ter beschikking stellen. De Klant is € 25 verschuldigd per verloren sleutel.
3.3. Als de Klant een E-bike in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
3.4. QonQer heeft het recht de E-bike in overleg met de Klant op elk gewenst moment terug te nemen en door een vergelijkbare E-bike te vervangen.
3.5. De E-bike blijft eigendom van QonQer.
3.6. Bij het aanbod van de Lease geeft QonQer een minimale en maximale waarde van de E-bike ter overname bij het einde van de Overeenkomst. Bij het einde van de Overeenkomst zal QonQer een definitief aanbod doen aan de Klant waarbij de Klant de onder deze Overeenkomst ter beschikking gestelde E-bike kan kopen tegen een prijs die niet hoger is dan het door QonQer opgegeven maximum. Accepteert de Klant dit bod, dan eindigt deze Overeenkomst na ontvangst door QonQer van openstaande bedragen. QonQer en de Klant sluiten een nieuwe overeenkomst tot koop van de E-bike.

4. ONDERHOUD, REPARATIE EN HERSTEL
4.1. De Klant brengt de E-bike op eigen kosten naar een Store voor onderhoud op aanwijzing van QonQer. Deze verplichting geldt en blijft tijdens de duur van de Lease gelden, ook als een grotere afstand ontstaat tussen de Klant en de Store (door verhuizing van de Klant) of sluiting/verhuizing van een Store.
4.2. De Klant laat op eigen kosten kleine herstelwerkzaamheden verrichten zodat de E-bike steeds in een verkeersveilige toestand verkeert, waaronder wordt begrepen: (i) de bandenspanning regelmatig te controleren en indien nodig lucht bij te vullen en (ii) het gangbaar houden en zo nodig oliën en smeren van beweegbare onderdelen. De Klant draagt tijdens de duur van de Lease tevens op eigen kosten zorg voor onderhoud en reparaties van de E-bike voor zover deze het gevolg zijn van slijtage bij normaal gebruik. Indien gewenst kan de klant hiertoe een onderhoudsabonnement afsluiten, zie artikel 5.
4.3. Het is de Klant niet toegestaan reparaties of aanpassingen aan de E-bike te (laten) verrichten, anders dan de in artikel 4.2 omschreven werkzaamheden, tenzij QonQer daarvoor haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
4.4. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de E-bike. Bij twijfel door de Klant aan de veiligheid van de E-bike dient de Klant direct contact op te nemen met QonQer.
4.5. QonQer is gerechtigd om schade aan de E-bike die is ontstaan door een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, op kosten van de Klant te (laten) herstellen.
4.6. Op basis van beschikbaarheid zal de Klant gedurende door QonQer uitgevoerde reparaties en onderhoud aan de E-bike, als die langer dan 14 dagen in beslag nemen, gebruik kunnen maken van een leenfiets.

5. SERVICE
5.1. Indien beschikbaar in de regio waar de Klant woont, kan de Klant een onderhoudsabonnement afsluiten voor de E-bike.
5.2. De Klant kan dit onderhoudsabonnement naar keuze afsluiten bij het sluiten van de Overeenkomst of later. In het onderhoudsabonnement staat vermeld welke werkzaamheden onder het abonnement vallen, wat de jaarlijkse kosten hiervoor zijn, en naar welke Store de Klant de E-bike kan brengen voor het onderhoud. De Klant brengt de E-bike op eigen kosten naar de Store voor onderhoud. De Klant kan ook via de website het product RETURN TO SENDER bestellen, QonQer regelt dan het transport van en naar een Store.
5.3. Het onderhoudsabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij de Klant per e-mail op heeft gezegd, met een maand opzegtermijn.
5.4. De Klant machtigt QonQer, of in het geval van een overdracht van de vordering als bedoeld in artikel 12.6, de partij die de vordering heeft overgenomen, middels een SEPA machtiging onherroepelijk alle verschuldigde bedragen voor het onderhoudsabonnement ten laste van de Klant te incasseren.

6. LEASE EN DERDEN
6.1. De Lease is strikt persoonlijk en de E-bike mag alleen worden gebruikt door de Klant, of ingeval de Klant een zakelijke klant is, de Derde ten behoeve van wie de Lease is gesloten. De Derde dient handelingsbekwaam en meerderjarig te zijn. Minderjarigen kunnen alleen Derde worden met toestemming van hun ouder of voogd.
6.2. Indien een Klant de Lease heeft afgesloten ten behoeve van een Derde, zorgt de Klant ervoor dat de Derde zich houdt aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van normaal gebruik, onderhoud en het melden van wijzigingen, diefstal en dergelijke. Hieronder vallen tenminste de onderhoudsverplichtingen uit artikel 4, de algemene verplichtingen uit artikel 7, de (meldings)verplichtingen uit artikel 8, de bepalingen ten aanzien van duur en opzegging uit artikel 9, de aansprakelijkheid uit artikel 13. De Klant is aansprakelijk voor elke schade die QonQer leidt doordat de Derde zich niet aan de verplichtingen houdt.

7. ALGEMENE VERPLICHTINGEN KLANT EN BOETE
7.1. Naast de overige verplichtingen uit de wet, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, is de Klant verplicht om:
7.1.1. zich als goed huisvader te gedragen en de E-bike zorgvuldig te behandelen, met inachtneming van de door QonQer verstrekte handleiding en de ter plaatse geldende verkeerswet- en regelgeving;
7.1.2. de E-bike en accu steeds op slot te zetten, met ten minste het bij de E-bike behorende ringslot en accuslot; en
7.1.3. ingeval de E-bike een foutmelding geeft onmiddellijk contact op te nemen met QonQer.
7.2. Naast de overige verplichtingen uit de wet, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, is het de Klant niet toegestaan om:
7.2.1. wijzigingen aan te brengen aan de E-bike die niet zonder schade aan de E-bike weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Fietsstoeltjes en andere accessoires zijn toegestaan mits deze zonder schade aan de E-bike weer kunnen worden verwijderd;
7.2.2. de E-bike te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals (onder)verhuur en gebruik voor koeriers- of (food)bezorgdiensten), wielersportwedstrijden, of tests;
7.2.3. de E-bike te besturen onder invloed van alcohol of drugs;
7.2.4. de E-bike te gebruiken voor stunts;
7.2.5. de door de fabrikant opgegeven maximale gewichtsbelasting van de E-bike te overschrijden;
7.2.6. de elektronica en/of de software van de E-bike op enige wijze te manipuleren, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te demonteren of deze op enigerlei wijze voor dataverzameling te gebruiken;
7.2.7. de E-bike te parkeren op een plaats waar dat niet is toegestaan;
7.2.8. een zekerheidsrecht op de E-bike te vestigen; of
7.2.9. kopieën te (laten) maken van de sleutels van de bij de E-bike behorende sloten.
7.3. Indien de Klant niet voldoet aan de verplichtingen uit artikel 7.2, wordt de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd ten hoogte van € 150 per gebeurtenis. Indien de gebeurtenis voortduurt wordt dit bedrag vermeerderd met € 50 per dag dat de gebeurtenis voortduurt, met een maximum van de waarde van de E-bike. Deze boete laat andere aan QonQer ter beschikking staande vorderingsrechten, zoals die tot schadevergoeding, ontbinding, opschorting en beëindiging van de Overeenkomst, onverlet.

8. DIEFSTAL, VERDUISTERING, VERMISSING, TOTAL LOSS
8.1. In geval van diefstal, verduistering, vermissing, schade of Total Loss van de E-bike is de Klant verplicht dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking per e-mail aan QonQer te melden. In geval van diefstal, verduistering of vermissing is de Klant eveneens verplicht binnen dezelfde termijn aangifte bij de politie te doen.
8.2. Na ontvangst van het aangifterapport van de politie en alle bij de E-bike geleverde originele sleutels zal QonQer de E-bike vervangen door een zoveel mogelijk gelijkwaardig exemplaar, tenzij sprake is van een of meer van de in artikel 8.5 bedoelde situaties.
8.3. Als de E-bike zodanig beschadigd raakt dat de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de E-bike is sprake van total loss van de E-bike (“Total Loss”). Ingeval van Total Loss zal QonQer de E-bike vervangen voor een zoveel mogelijk gelijkwaardig exemplaar, tenzij sprake is van een of meer van de in artikel 8.5 bedoelde situaties. De Klant dient de E-bike aan QonQer te retourneren op eigen kosten.
8.4. Voor iedere keer dat een geval als omschreven in artikel 8.2 en/of 8.3 zich voordoet, is de Klant aan QonQer een bedrag van € 300,- eigen risico verschuldigd.
8.5. De Klant is aan QonQer een redelijke vergoeding verschuldigd voor door QonQer geleden verlies of gederfde winst (tenminste ter hoogte van de waarde van de E-bike als vermeld in de Overeenkomst) indien sprake is van een of meer van de volgende situaties:
8.5.1. de diefstal, verduistering, vermissing, schade en/of Total Loss is het gevolg van eigen schuld, opzet, en/of bewuste roekeloosheid van de Klant. Daarvan is in ieder geval sprake als de Klant de E-bike niet of niet voldoende op slot heeft gezet, of de E-bike anderszins niet in voldoende mate tegen diefstal, verduistering of vermissing heeft beschermd of als de schade en/of Total Loss het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de E-bike (bijvoorbeeld door gebruik van de E-bike in strijd met deze Algemene Voorwaarden); of
8.5.2. de Klant kan na een (vermeende) diefstal, verduistering, of vermissing van de E-bike de originele sleutels van de E-bike en/of het aangifterapport van de politie niet overleggen aan een Store.
8.6. Ingeval van diefstal, verduistering, vermissing of schade van de accu is de Klant verplicht dit onmiddellijk maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking per e-mail aan QonQer te melden. Ingeval van diefstal, verduistering, of vermissing is de Klant eveneens verplicht binnen dezelfde termijn aangifte bij de politie te doen.
8.7. Voor iedere keer dat een geval als omschreven in artikel 8.6 zich voordoet, is de Klant aan QonQer een bedrag van € 200,- eigen risico verschuldigd.
8.8. QonQer vervangt de accu na betaling van het eigen risico zoals omschreven in artikel 8.7 en indien (i) braaksporen laten zien dat de accu op slot stond, en (ii) de Klant het aangifterapport van de politie aan QonQer overhandigt. Bij gebrek hieraan is de Klant € 400 schadevergoeding aan QonQer verschuldigd voor een accu van 418 wh (of lager dan 418 wh) en € 500 voor een accu van 504 wh (en meer). Hetzelfde geldt ingeval van schade aan de accu die het gevolg is van eigen schuld, opzet, en/of bewuste roekeloosheid van de Klant. Na betaling van de schadevergoeding vervangt QonQer de accu.

9. DUUR EN OPZEGGING
9.1. De Lease wordt aangegaan voor een periode van drie jaar.
9.2. De Klant kan de Lease beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De Klant wordt alsdan 60% verschuldigd van de resterende Maandbedragen, tenzij de Klant de Lease beëindigt na een prijsverhoging waardoor de prijs te hoog wordt ten opzichte van de bij het sluiten van de Overeenkomst bedongen prijs als omschreven in artikel 11.2.
9.3. Mocht de Klant na beëindiging opnieuw een Lease willen afsluiten, dan komt deze Lease conform artikel 2 tot stand. Dit betekent dat de Klant opnieuw een Aanbetaling verschuldigd wordt.
9.4. QonQer kan de Lease te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant beëindigen indien:
9.4.1. sprake is van de situaties voorzien in artikel 12.4 of 12.5 (laatste zinssnede);
9.4.2. de Klant een rechtspersoon is of een ondernemer die bij de ondertekening van de Overeenkomst handelde in de uitoefening van zijn/haar zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit en sprake is van: surseance van betaling, faillissement, liquidatie en/of opheffing, of de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of de zeggenschap over de rechtspersoon wijzigt;
9.4.3. de Klant bij de aanvang of tijdens de duur van de Lease onjuiste gegevens heeft verstrekt;
9.4.4. sprake is van fraude of QonQer redelijke aanwijzingen heeft om aan te nemen dat sprake is van fraude;
9.4.5. de Klant weigert de E-bike aan te bieden bij een Store voor onderhoud of reparatie of anderszins onderhoud of reparaties bemoeilijkt;
9.4.6. een in artikel 8.5 beschreven situatie zich voordoet;
9.4.7. de Klant in verzuim is ten aanzien van de betaling van de in artikel 8.5 bedoelde schadevergoeding;
9.4.8. er voor de tweede keer sprake is van diefstal, verduistering, vermissing en/of Total Loss;
9.4.9. de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en de gevolgen van die tekortkoming(en) niet onverwijld herstelt;
9.4.10. sprake is van enige omstandigheid genoemd in artikel 7.2.
9.5. Indien QonQer de Lease op grond van een of meer in artikel 9.4 genoemde gronden beëindigt, dient de Klant de E-bike onmiddellijk op eigen kosten aan een Store te retourneren zoals omschreven in artikel 10.

10. RETOURNERING E-BIKE BIJ BEËINDIGING
10.1. Indien de Klant en QonQer een overeenkomst tot koop van de E-bike hebben gesloten vóór de dag per wanneer de Overeenkomst is opgezegd of eindigt (de “Einddatum”) en de Klant heeft alle vergoedingen betaald, dan hoeft de Klant de E-bike niet in te leveren.
10.2. In andere gevallen geldt het volgende.
10.3. Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant op eigen kosten aan QonQer de E-bike inclusief accu, ringslot en alle bij de E-bike geleverde sleutels, in dezelfde staat waarin deze aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, met wegneming van toevoegingen of veranderingen door de Klant.
10.4. De Klant levert de E-bike in uiterlijk op de Einddatum. Als de E-bike niet uiterlijk op de Einddatum is overgedragen aan QonQer, is de Klant een boete verschuldigd van € 5 per dag totdat de E-bike alsnog is overgedragen aan QonQer.
10.5. Als de Klant de E-bike niet uiterlijk op de zevende dag na de Einddatum aan QonQer heeft geretourneerd, zal QonQer aangifte doen van diefstal. De Klant wordt de waarde van de E-bike, zoals omschreven in de Overeenkomst, aan QonQer verschuldigd. QonQer is gerechtigd de E-bike op kosten van de Klant in bezit te (laten) nemen. De Klant blijft de Maandbedragen verschuldigd totdat de E-bike terug in bezit is van QonQer. Dit laat alle andere rechten van QonQer op schadevergoeding of anderszins onverlet.
10.6. De in artikel 10.5 genoemde termijn van zeven dagen geldt niet in geval van artikel 9.5, in welk geval de in artikel 10.5 genoemde gevolgen onmiddellijk gelden.

11. PRIJS EN PRIJSVERHOGING
11.1. De Klant is een Maandbedrag verschuldigd voor de Lease. De hoogte van het Maandbedrag staat in de Overeenkomst met de Klant.
11.2. QonQer kan de prijs tussentijds redelijkerwijs verhogen, bijvoorbeeld als toeleveranciers of verzekeraars van QonQer hun prijzen verhogen, of als belastingen of overige overheidsheffingen stijgen. De prijsstijging gaat pas in nadat QonQer de Klant per e-mail op de hoogte heeft gesteld van de prijsstijging en het moment waarop deze ingaat. Indien de Klant een Consument is, geldt het volgende: de prijsstijging zal meer dan één maand van tevoren worden aangekondigd, zodat de Klant de Overeenkomst kan beëindigen indien de eindprijs meer dan 5,01% hoger is dan de bij het sluiten van de Overeenkomst bedongen prijs. Dit maximumpercentage geldt niet als de prijsstijging wettig is (bijv. door een verhoging in het geldende BTW-tarief) of als de prijsstijging de consumentenprijsindex van het CBS volgt. Als QonQer de prijs verhoogt binnen drie maanden na het afsluiten van de Lease, heeft de Klant het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden.
11.3. Het eerste verschuldigde Maandbedrag is opeisbaar vanaf de dag dat de E-bike is ontvangen door de Klant. Het Maandbedrag wordt maandelijks bij vooruitbetaling door QonQer of een door QonQer aangewezen derde geïncasseerd.
11.4. Het Maandbedrag is ook verschuldigd gedurende de tijd dat de Klant geen beschikking heeft over de E-bike wegens onderhoud, reparatie, diefstal, verduistering, vermissing en/of Total Loss.

12. BETALING EN BETALINGSACHTERSTAND
12.1. De Klant machtigt QonQer, of in het geval van een overdracht van de vordering als bedoeld in artikel 12.6, de partij die de vordering heeft overgenomen, onherroepelijk alle uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen ten laste van de Klant te incasseren middels de bij registratie geselecteerde betalingsmethode.
12.2. Het eerste verschuldigde Maandbedrag wordt geïncasseerd vlak voor of vlak na dat de E-bike door de Klant ontvangen is.
12.3. Indien een incassering niet succesvol is, is de Klant direct € 25 verschuldigd aan QonQer. De Klant blijft aansprakelijk voor betalingen die QonQer niet heeft kunnen incasseren.
12.4. Indien (i) QonQer twee onsuccesvolle pogingen heeft gedaan om het Maandbedrag te incasseren, en (ii) QonQer een betalingsherinnering heeft gestuurd aan de Klant, en (iii) de Klant niet het verschuldigde bedrag voldoet binnen 14 dagen nadat de betaling had moeten plaatsvinden, heeft QonQer het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen conform artikel 9.4.
12.5. Met zakelijke Klanten kan in afwijking van het bovenstaande worden overeengekomen dat zij betalen na periodieke facturering. Artikel 12.4 geldt onverkort.
12.6. QonQer behoudt zich het recht voor om haar vorderingen op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Het gebruik van de E-bike is voor eigen risico van de Klant. QonQer is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade als gevolg van het gebruik van de E-bike.
13.2. QonQer is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade als gevolg van een gebrek in de E-bike tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van QonQer. In geen geval is de schadevergoedingsplicht hoger dan de waarde van de E-bike ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

14. PRIVACY
14.1. QonQer mag persoonsgegevens en andere gegevens van de Klant opslaan en verwerken en op basis van de bij haar bekende persoons- en andere gegevens (al of niet gepersonificeerde) aanbiedingen aan de Klant doen.

15. HERROEPINGSRECHT BIJ AFSLUITEN PER INTERNET
15.1. Indien de Klant een Consument is en de Lease via e-mail en/of via de Website heeft afgesloten, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst (en daarmee de Lease) zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen conform het onderhavige artikel 15.
15.2. De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag nadat QonQer de in artikel 2.2.4.1 genoemde documenten heeft ontvangen.
15.3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant QonQer ondubbelzinnig op de hoogte te stellen van zijn/haar wens de Overeenkomst (en daarmee de Lease) te herroepen. Indien de Klant dit wenst, kan hij/zij gebruikmaken van het herroepingsformulier dat aan de Klant ter beschikking is gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst en/of is te vinden op de Website.
15.4. Als de Klant de Overeenkomst herroept, ontvangt de Klant de Aanbetaling van QonQer terug. QonQer betaalt de Aanbetaling terug binnen 14 dagen nadat de Klant QonQer op de hoogte heeft gesteld van de herroeping. De betaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een andere betaalmethode heeft ingestemd.
15.5. Als de Klant de E-bike reeds heeft ontvangen op het moment van herroepen, dan retourneert de Klant op eigen kosten en binnen 14 dagen de E-bike aan QonQer.
15.6. Als de Klant de E-bike heeft gebruikt gedurende de termijn voor herroeping, dan betaalt de Klant aan QonQer een bedrag gelijk aan het Maandbedrag. QonQer kan dit bedrag verrekenen met enig bedrag dat zij aan de Klant verschuldigd is.

16. SLOTBEPALINGEN
16.1. QonQer behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. QonQer zal de Klant minimaal 30 dagen voordat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op de Klant van toepassing wordt, informeren. Ingeval de Klant een Consument is, geldt dat wijzigingen in elk geval redelijk zijn als deze het gevolg zijn van verandering in wetgeving, van rechtspraak of gewijzigde marktomstandigheden.
16.2. Tenzij anders vermeld, kunnen alle mededelingen die de Klant aan QonQer wil doen of volgens deze Algemene Voorwaarden moet doen, schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden gedaan via de contactgegevens zoals vermeld in de aanhef onder 1.1.12 en op de Website. Dit geldt ook voor eventuele klachten.
16.3. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, onredelijk bezwarend of anderszins niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
16.4. Artikelen 207, 208, 210 en 216 leden 2 en 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing voor zover de Klant geen Consument is. Voor artikelen 207 en 208 geldt dit alleen voor zover het gaat om gebreken die QonQer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende of behoorde te kennen.
16.5. De Klant stemt ermee in dat informatie over de Lease uitsluitend in elektronische vorm wordt verstuurd, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat bij registratie is gebruikt.
16.6. Ingeval van overmacht is QonQer niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Lease, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Van overmacht is onder meer sprake indien QonQer niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege pandemie, brand, waterschade, vorst, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen en/of verandering in toepasselijke wet- of regelgeving.
16.7. Op de Lease, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11-04-1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
16.8. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Lease, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, dan wel enige andere rechtsbetrekking die daarvan het gevolg is tussen QonQer en de Klant, zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
16.9. Voor zover QonQer buitengerechtelijke incassokosten moet maken, worden deze begroot op 15% van de hoofdsom, tenzij de Klant een consument is, in welk geval deze zullen worden berekend op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
16.10. Rechten van de Klant voortvloeiend uit de Lease, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden kunnen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van QonQer worden overgedragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 83 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Versie 8 februari 2021

Let us rock your world!

Blijf als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • 2023 © - Alle rechten voorbehouden
  • Pazzanistraat 41, 1041 DB Amsterdam, The Netherlands
  • Privacy Policy